Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Killgerm Nederland B.V.

Bedrijfsopleiding en training

Deze algemene voorwaarden van Killgerm Nederland B.V. (verder Killgerm) zijn in elke relatie tussen partijen toepasselijk, met uitsluiting van alle andersluidende voorwaarden. Afwijkingen dienen steeds uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

1. Door de schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van een aanbieding of offerte van bedrijfsopleidingen of trainingen (hierna te noemen: ‘de opleiding’) van Killgerm, komt er een overeenkomst tot stand tussen Killgerm en de deelnemer.

2. Indien de opleiding door de deelnemer vóór de aanvangsdatum wordt geannuleerd, is de deelnemer het volgende percentage van de cursusprijs verschuldigd:

  • Annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvangsdatum: 20%
  • Annulering vanaf 2 weken tot 1 week voor aanvangsdatum: 50%
  • Annulering minder dan 1 week voor aanvangsdatum: 100%

1. Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald of, ingeval de opleiding plaatsvindt binnen deze betaaltermijn, uiterlijk twee dagen vóór de datum waarop de opleiding plaatsvindt.

2. Bij niet betaling van de factuur binnen de in artikel 3.1 genoemde termijn is Killgerm gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de deelnemer de toegang tot de cursus te ontzeggen. Tevens is de deelnemer alsdan een boete verschuldigd ter hoogte van de cursusprijs alsmede de wettelijke rente daarover, onverminderd het recht van Killgerm om volledige schadevergoeding te eisen.

1. Een deelnemer die, om wat voor redenen dan ook, niet de gehele opleiding kan volgen, blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

2. De deelnemer dient actief mee te doen aan de opleiding en dient zich correct te gedragen

3. Indien een deelnemer zich misdraagt, kan Killgerm die deelnemer verdere deelname aan de opleiding ontzeggen, zonder dat de betreffende deelnemer recht heeft op (gedeeltelijke) teruggave van het cursusgeld

4. Killgerm is niet aansprakelijk voor wangedrag van deelnemers en de gevolgen daarvan.

5. Killgerm zal de opleiding zoveel mogelijk in haar trainingslocaties laten plaatsvinden. Door omstandigheden, zoals het coronavirus, staat het Killgerm vrij om de opleiding op een andere manier te verzorgen, zonder dat de deelnemer restitutie kan worden van (een deel van) het cursusgeld.

1. Alle gebruikte materialen, technieken, software, adviezen en dergelijke die door Killgerm worden gebruikt c.q. worden gegeven ten behoeve van de opleiding zijn eigendom van Killgerm.

2. Openbaarmaking van de intellectuele eigendommen van Killgerm als vermeld in artikel 5.1 is slechts toegestaan na uitdrukkelijk verkregen schriftelijke toestemming van Killgerm.

1. Killgerm is op geen enkele manier aansprakelijk voor in de opleiding verkondigde standpunten, theorieën, adviezen en dergelijke.

2. In ieder geval is de eventuele aansprakelijkheid van Killgerm beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Killgerm wordt uitgekeerd.

In geval van overmacht wordt de opleiding opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden.

1. Indien de opleiding in België of Luxemburg plaatsvindt, is op de gesloten overeenkomst en daaruit voortvloeiende geschillen Belgisch recht van toepassing. Indien de opleiding in Nederland plaatsvindt, is op de overeenkomst Nederlands recht van toepassing.

2. Indien de opleiding in België of Luxemburg plaatsvindt, is tot het kennis nemen van geschillen de daartoe bevoegde rechter te Turnhout (België) bevoegd, zulks onverminderd het recht van Killgerm om de rechter van de woonplaats van de deelnemer te addiëren en onverlet de wettelijke bepalingen betreffende bevoegdheid van de vrederechter. Indien de opleiding in Nederland plaatsvindt, is tot het kennis nemen van geschillen bevoegd de rechtbank Zeeland-West-Brabant (Nederland), zulks onverminderd het recht van Killgerm om de rechter van de woonplaats van de deelnemer te addiëren en onverlet de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter.